Blog

Få de seneste nyheder fra tracezilla

tracezilla integrerer til Ongoing WMS

Ongoing WMS

Tracezilla, et ERP-system specielt udviklet til fødevarevirksomheder, integrerer til Ongoing WMS. Integrationen gør lagerstyring mere effektiv og sikrer sporbarheden når der outsources til en 3PL partner, og ligeledes når du vælger selv at håndtere dit lager.

Tracezilla gør handel og produktion med fødevarer enkelt, effektivt og gennemsigtig og sikrer samtidig sporbarheden af fødevarer igennem forsyningskæden. Tracezilla tilbyder funktioner såsom forecasting, styring af produktionsomkostninger og -ordrer og tager højde for udløbsdato, batchnummer etc. i hele processen.

Integrationen mellem Tracezilla og Ongoing WMS muliggør en direkte udveksling af information mellem de to systemer herunder information om hvilke varepartier der skal plukkes eller varepartier som er blevet plukket.

“Vores kunder er fødevarevirksomheder. De skal sikre sporbarhed af deres varer på lager - også hvis der er tale om et tredjeparts lager. Med integrationen til Ongoing WMS kan vores brugere drage fordel af det fulde potentiale af sporbarhedsfunktionerne i Tracezilla”, fortæller Rasmus Steen Kristensen, CPO, Tracezilla ApS.

En virksomhed som anvender Tracezilla og drager fordel af integrationen mellem Ongoing WMS og Tracezilla er Rawfood. Rawfood outsourcer deres lagerdrift til den danske 3PL partner, Blue Water Shipping, som anvender Ongoing WMS.

“Integrationen mellem Tracezilla og Ongoing WMS hos Blue Water Shipping fungerer fantastisk. Med det tidligere WMS og dets integration var vi nødt til at kopiere og indsætte batchnumre og udløbsdatoer, og vi havde ofte uoverensstemmelser i vores lageroptællinger. Nu, med den nye integration mellem Tracezilla og Ongoing WMS, overføres data automatisk og lagerbeholdningen er altid ajour”, fortæller Søren Wolff, CEO, Rawfood.dk.

Den nye integration er et vigtigt skridt i opbygningen af et økosystem med integrerede systemer tilsluttet Ongoing WMS. For at lykkedes med denne strategi har Ongoing Warehouse fokuseret på at opbygge sin REST, SOAP og automatiserings-API.

“Integrationen til Ongoing WMS blev gjort problemfrit og effektivt. Vi anvendte deres REST-API, som er let at følge og oprette forbindelse til”, fortsætter Rasmus Steen Kristensen.

Fredrik Einarsson, CEO hos Ongoing Warehouse påpeger, at integrationen er vigtig for at styrke markedspositionen i Danmark.

“Denne integration styrker vores position i Danmark, som er et vigtigt marked for os. Vi har integrationer til de mest anvendte webshops, ERP- og transportsystemer i Danmark, og nu tilføjer vi endnu et interessant system til vores økosystem. Integrationen fungerer godt for fødevarevirksomheder, der har deres eget lager eller som vælger at outsource til 3PL partnere som bruger Ongoing WMS”, siger Fredrik Einarsson.

 

Om Ongoing Warehouse:
Ongoing Warehouse leverer et webbaseret lagerstyringssystem, der er velegnet til logistiktunge virksomheder såsom 3PL og e-handelsvirksomheder. Ongoing er beliggende i Göteborg, Sverige og er støt vokset til den førende position på det skandinaviske WMS-marked.

Læs mere ved at besøge https://ongoingwarehouse.com/
eller kontakt Fredrik Einarsson - fredrik.einarsson@ongoingwarehouse.com

 

Danish ERP Tracezilla integrates with Ongoing WMS

Tracezilla, Danish ERP-system for food companies integrates with Ongoing WMS. The integration makes the warehouse operations more effective and traceable when outsourcing to a 3PL, as well as when choosing to handle your own warehousing.

Tracezilla makes food trading & production simple, efficient and transparent, as well as ensuring traceability of food products down the supply chain. Tracezilla provides features like forecasting, production cost- & order management, and takes expiration date, batch number, etc. into account in all processes.

The Integration between Tracezilla and Ongoing WMS allows for information to be exchanged directly between the two systems including information about which lots to pick or lots that have been picked. “Our customers are food companies. They must ensure traceability of their inventory - even if it is in a third-party warehouse. With the integration to Ongoing WMS, our users can benefit from the full potential of the traceability features in Tracezilla”, says Rasmus Steen Kristensen, CPO, Tracezilla ApS.

One company that uses Tracezilla and has benefited from the integration between Ongoing WMS and Tracezilla is Rawfood. Rawfood outsources their warehouse operations to a Danish 3PL, Blue Water Shipping, which uses Ongoing WMS.

“The integration between Tracezilla and Ongoing WMS at Blue Water Shipping works fantastic. With the previous WMS and it´s integration, we had to copy-paste batch numbers and expiration dates, and we often had discrepancies in our stock takings. Now, with the new integration between Tracezilla and Ongoing WMS, data just flows, and the inventories are always up to date”, says Søren Wolff, CEO, Rawfood.dk.

The new integration is an important step in building an ecosystem of integrated systems adjoining Ongoing WMS. To succeed with this strategy, Ongoing Warehouse has focused on building up its REST, SOAP and automation API.

“The integration to Ongoing WMS was made seamlessly and efficiently. We used their REST-API, which is easy to follow and connect to”, continues Rasmus Steen Kristensen.

Fredrik Einarsson, CEO at Ongoing Warehouse points out that the integration is important to strengthen the market position in Denmark.

“This integration strengthens our position in Denmark, which is an important market for us. We have integrations to the most used web shops, ERP- and Transport systems in Denmark and now we add another interesting system to our ecosystem. The integration works great for food companies that have their own warehouse or choose to outsource to 3PL that uses Ongoing WMS”, says Fredrik Einarsson.

 

About Ongoing Warehouse:
Ongoing Warehouse delivers a web-based warehouse management system suited for logistics heavy companies such as 3PL and ecommerce businesses. Ongoing is based in Gothenburg, Sweden and has steadily grown into the leading position of the Scandinavian WMS market.

To learn more visit https://ongoingwarehouse.com/
or contact Fredrik Einarsson - fredrik.einarsson@ongoingwarehouse.com

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!