Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Lagervärderingsrapport

Du hittar lagervärderingsrapporten genom att välja Ekonomi från toppmenyn och klicka på Lagervärdering från dropdown-menyn.

Lagervärderingsrapport

Lagervärderingsrapporten ger en detaljerad översikt över värdet på ditt nuvarande lager.

  1. Klicka på Lager i toppmenyn. Välj Lagervärdering under Rapporter i drpdown-menyn.
  2. I filtren ovanför tabellen kan du begränsa visningen. Du kan filtrera på Partner, Artikel och Taggar. Klicka på knappen Använd för att aktivera filtren.
  3. Du kan se rapporten i ett utskriftsvänligt format genom att klicka på Utskriftsvänlig. Du kan exportera rapporten till Excel genom att klicka på XSLX.

I följande avsnitt kan du läsa om de enskilda flikarna i rapporten:

 

Per artikel

Kolumn Förklaring
Artikelnr. Det unika artikelnumret för den enskilda artikeln.
Globalt namn Detta är namnet på artikeln.
Måttenhet Detta är den primära måttenheten för artikeln.
På väg från leverantör: Kvantitet Detta är antalet måttenheter som är på väg från leverantören. Kvantiteten tas från bekräftade inköpsordrar som ännu inte tagits emot.
På väg från leverantör: Värdering Detta är värdet på de bekräftade måttenheterna som är på väg från leverantören.
Fysiskt på lager: Kvantitet Detta är antalet måttenheter fysiskt på lager.
Fysiskt på lager: Värdering Detta är det samlade värdet av antalet måttenheter fysiskt på lager.
Pågår/flyttas: Kvantitet Detta är antalet måttenheter på bekräftade produktionsordrar och lagerordrar som ännu inte har tagits emot.
Pågår/flyttas: Värdering Detta är det totala värdet för antalet måttenheter på bekräftade produktionsordrar och lagerordrar som ännu inte har tagits emot.
På väg till kund: Kvantitet Detta är antalet måttenheter som är på väg till kunderna.
På väg till kunden: Värdering Detta är det totala värdet av antalet enheter på väg till kunder.
Summor: Kvantitet Detta är det totala antalet måttenheter som ingår i lagervärdet för den specifika artikeln.
Summor: Värdering Detta är det totala värdet av det totala antalet måttenheter för den specifika artikeln.
Total: Per enhet Detta är det genomsnittliga enhetsvärdet.

 

Per varuparti

Kolumn Förklaring
Artikelnr. Det unika artikelnumret för den enskilda artikeln.
Globalt namn Detta är namnet på artikeln.
Varupartinummer Lot-nummer./varupartinummer
Lager Detta är varupartiets lagerplats. Det är också möjligt att välja en partners lagringsplats genom att använda filtret Hos partner till vänster.
Fas Detta visar i vilken fas varupartiet är, Fysiskt på lager osv.
Måttenhet Detta är den primära måttenheten för artikeln.
Totalt: Kvantitet Detta är det totala antalet enheter som ingår i värdet för det specifika varupartiet.
Total: Värdering Detta är värdet på det specifika varupartiet.
Total: Per styck Detta är värdet på en måttenhet.

 

Sammanfattning, Rörelser (Ungefär)

Visar lagertillgångar respektive lageravgångar under en begränsad period baserat på den filtrerade perioden. Som utgångspunkt kommer den att visa lagertillgångar och lageravgångar för slutet av pågående månaden, om en period inte har valts.

Endast de rader som är relevanta visas under fliken. Det betyder att om du under perioden mellan den valda första månaden och slutmånaden inte har registrerat att några varupartier har använts till analys, kommer raden “Analys” inte visas.

Kolumnens namn Förklaring
Ingående Visar det uppskattade värdet av lagret i början av den valda perioden. Värdet beräknas utifrån lagersaldon och självkostnadspriset för varor på lagret.
Inköp Visar värdet på de varor som har kommit i lager via en inköpsorder under den valda perioden, d.v.s. från vald startmånad till och med vald brytmånad.
Produktion Visar värdet på de varor som har kommit på lager via en produktionsorder under den valda perioden, dvs. från vald startmånad till och med vald slutmånad.
Ingående, Totalt Summar upp värdet som har tillförts lagret på grund av inköp och produktion. Detta är värdet av lagertillgångar.
Förlorad eller kasserad Värdet på varor som markerats som förlorade i samband med lagerjusteringar. Det kan röra sig om varor som har gått ut i datum eller kasserats av andra skäl.
Inventering Oförklarad krympning som först upptäcks i samband med inventering.
Analys Värdet på varor som i samband med lagerjusteringar registreras som uttagna för analys.
Produktutveckling Värdet på varor som i samband med lagerjusteringar registreras som uttagna för produktutveckling.
Event, webbutik, detaljhandel mm. Värdet av varor som i samband med lagerjusteringar registreras som uttagna för försäljning/användning någon annanstans. Det kan t.ex. vara varuprover.
Försäljning Försäljning av varor.
= Utgående, totalt Sammanfattar det värde som tagits bort från lagret på grund av förlust, inventering, analys, produktutveckling och försäljning. Detta är värdet för lageravgångar.
Summor (den nedersta raden) Värdet är det totala värdet som finns på lager beräknat som Ingående + Ingående, Totalt- Utgående, Totalt.

Periodisering (Ungefär)

Visar lagervärdet uppdelat på de olika faserna ett varuparti kan befinna sig i: På väg från leverantören, på lager, sålt, förlorat eller kasserat.

Denna översikt visar siffror för slutet av den pågående månaden, om en period inte har valts. Du kan se en beskrivning av periodisering längre ner i denna guide.

OBS! Värdet som visas på den här fliken är antingen det förväntade värdet eller det faktiska värdet. Använd filtret på vänster sida som heter “Visa självkostnadspriser för att välja att visa antingen Förväntat eller Faktiskt. OBS! Faktiskt självkostnadsberäkning (EN) är ett tillägg som kan aktiveras för handels- eller produktionsabonemanget).

| Kolumn | Förklaring | | ————- | ———- | | Månad | Detta är lagervärdet per månad. De månader som visas i översikten är de månader som ligger i perioden mellan den valda Startmånaden och Slutmånaden.

Om du t.ex. väljer startmånad 2020-01 och slutmånad 2020-05 kommer du att se värdet för januari, februari, mars, april och maj. | | Ingående: På väg från leverantör | Visar lagervärdet för de varupartier du har köpt men som ännu inte kommit in på ditt lager.

Om du har valt t.ex. början av oktober och slutmånaden är oktober, kommer värdet på varor på Inköpsordrar med ett leveransdatum i oktober och ett tillgänglighetsdatum i november visas här. | | Ingående: I lager | Detta är värdet av det som har kommit in på lager via inköpsordrar och produktionsordrar under den valda perioden mellan första månaden och slutmånaden.

Värdet som kommer att visas här för tillverkade varor är värdet för värdeökningen, dvs. frakt-, produktions- och arbetskostnader. Det kommer inte att finnas något värde för de råvaror som har använts för produktionen, eftersom värdet för dessa redan har registrerats när råvarorna kom in på lager med en inköpsorder. | | Inkommande: Totalt | Detta sammanfattar värdet från kolumnerna På väg från leverantör och I lager. | | Utgående: Såld | Detta är värdet (kostnadspriset) på de varor som har lämnat lagret via en försäljningsorder inom den valda perioden. | | Utgående: Förlorad / Kasserad, Inventering | Detta är värdet på de artiklar som har registrerats som förlorade eller kasserade med en lagerjustering. Det är också en oförklarlig minskning av antalet artiklar där detta har upptäckts och registrerats i samband med en inventering. | | Utgående: Ôvrigt | Detta är värdet på de varor som har lämnat lagret av andra skäl, till exempel varor som har tagits bort för produktutveckling eller analys. Värdet för den andra kolumnen täcker lagerjusteringar, utöver lagerjusteringar med justeringsorsak Förlorad eller kasseras och inventering. | | Utgående: Totalt | Detta sammanfattar värdet från kolumnerna Sålt / Förlorat eller Kasserat, Inventering och Övrigt. | | Summor: Periodens rörelser | Detta beräknar summan för periodens rörelser baserat på Inkommande: Totalt - Utgående: Totalt. | | Totalt: Ingående | Detta är det totala lagervärdet i början av den valda perioden. | | Totalt: Periodens slut | Detta är det totala lagervärdet i slutet av den valda perioden. |  

Ingående

Visar inkommande rörelser som har resulterat i en lagertillgång och därmed ökat lagrets värde.

Filtret Rörelsetyp är endast relevant för den här fliken och fliken Utgående. Här kan du begränsa visningen till en specifik ordning eller justering.

Kolumn Förklaring
Artikelparti: Varupartinummer Detta är varan som har kommit in på lager och som tillför värde till lagret. Självkostnadspriset är kopplat till varupartiet.
YM Detta är året och månaden då varan kom på lager.

t.ex. om det står 202311 så är det år 2023 och 11:e månaden, dvs. november 2023.
Order: Typ Detta är den typ av beställning som varupartiet lagras med.
Order: Partner Detta är den partner som anges i orderhuvudet för den inkommande ordern.
Order: Nummer. Detta är numret på den inkommande ordern.
Order: Leveransdatum Detta är orderns leveransdatum som anges i orderhuvudet
Enheter: Måttenhet Detta är den måttenhet som valts för artikeln.
Enheter: Kvantitet Det här är antalet måttenheter som finns i lager.

t.ex. måttenheten paket och numret 250, så det är 250 paket.
Förväntat / Värdeförändring: Per styck Detta är det förväntade självkostnadspriset per måttenhet, t.ex. per kg, vilket har påverkat lagervärdet, sedan varan kommit in på lager.
Förväntat / Värdeförändring: Totalt Detta är det totala förväntade självkostnadspriset som har förändrat lagervärdet genom att öka värdet, sedan varan förts in på lager.
Faktiskt / Värdeförändring: Per styck Detta är det faktiska självkostnadspriset per måttenhet, t.ex. per kg, vilket har pårverkat lagervärdet, sedan varan kommit in på lager.
Faktiskt / Värdeförändring: Totalt Detta är det totala faktiska självkostnadspriset som har förändrat lagervärdet genom att öka värdet, sedan varan förts in på lager.

 

Utgående

Visar utgående rörelser som lett till en lageravskrivning och därmed tagit bort värde från lagret.

När en råvara förbrukas i produktionen förs värdet vidare till den färdiga produkten som produceras. Värdet tas sedan ut från lagret först när den färdiga produkten lämnar lagret via en försäljningsorder eller en justering.

Filtret Rörelsetyp är endast relevant för den här fliken och fliken Ingående. Här kan du begränsa visningen till en specifik ordning eller justering.

Kolumn Förklaring
Varuparti: Varupartinummer Dessa är varupartier som har lämnat lagret och tar ut värdet från lagret. Självkostnadspriset är kopplat till varupartiet.
YM Det här är året och månaden då partiet togs ut från lagret.

t.ex. om det står 202311 så är det år 2023 och 11:e månaden, dvs. november 2023.
Order: Typ Detta är den typ av beställning eller justering som har tagit varan ur lager.
Order: Partner Detta är den partner som anges i orderhuvudet för den utgående ordern.
Order: Nummer. Detta är numret på den utgående order.
Order: Leveransdatum Detta är orderns leveransdatum som anges i orderhuvudet eller det datum då justeringen gjordes.
Enheter: Måttenhet Detta är den måttenhet som valts för artikeln.
Enheter: Kvantitet Detta är antalet måttenheter som har tagits ut från lagret.

t.ex. måttenheten paket och numret 250, så det är 250 paket.
Förväntad / värdeförändring: Per måttenhet Detta är det förväntade självkostnadspriset per måttenhet, t.ex. per paket som har påverkat lagervärdet eftersom varorna lämnat lagret.
Förväntad / värdeförändring: Totalt Detta är det totala förväntade självkostnadspriset som har förändrat lagervärdet genom att ta bort värdet i och med att varan lämnat lagret.
Faktiskt / värdeförändring: Per måttenhet Detta är det faktiska självkostnadspriset per måttenhet, t.ex. per paket som har ändrat lagervärdet eftersom varorna lämnat lagret.
Faktiskt / värdeförändring: Totalt Detta är det totala faktiska självkostnadspriset som har ändrat lagervärdet genom att förminska värdet eftersom varan lämnat lagret.

 

Vill du läsa om överföring av lagervärdet från tracezilla till Fortnox

I integrationen mellan tracezilla och Fortnox kan du sätta inställningar för vilka konton i Fortnox lagervärdet ska bokföras på. Vi har en separat vägledning här.

Översikt