Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Lagerværdisætningsrapport

Du kan tilgå lagerværdisætningsrapporten ved at vælge Finansiel i topmenuen og klikke på Lagerværdisætning i rullemenuen.

Lagerværdisætningsrapport

Lagerværdisættelsesrapporten giver et detaljeret overblik over værdien af dit aktuelle varelager.

  1. Klik Lager i topmenuen. Vælg Lagerværdisætning i sektionen Rapporter i rullemenuen.
  2. I filtrene over tabellen kan du afgrænse visningen. Du kan filtrere på Partner, Vareart og Tags. Klik på knappen Anvend for at aktivere filteret.
  3. Du kan få vist rapporten i et printervenligt format ved at klikke Printervenlig. Du kan eksportere rapporten til Excel ved at klikke XSLX.

I de følgende afsnit kan du læse om de enkelte faner i rapporten og hvordan kolonnerne i hvert faneblad læses.

 

Oversigt, Bevægelser

Viser henholdsvis lagertilgang og lagerafgang i en afgrænset periode fastsat i filtrene. Som udgangspunkt vil den vise lagertilgang og lagerafgang for ultimo indeværende måned, hvis en periode ikke er valgt.

På fanebladet vises kun de rækker, som er relevante. Det vil sige at hvis du i perioden mellem den valgte primo måned og skæringsmåneden ikke har registreret en lagerjustering af nogle varer udtaget til analyse, vil rækken Analyse ikke være vist.

Kolonnenavn Forklaring
Primo Viser den estimerede værdi af lageret i begyndelsen af den valgte periode. Værdien er beregnet ud fra lagerbeholdning og kostprisen af varer på lageret.
Bevægelse: Indkøb Viser værdien af de varer som er kommet på lager via en indkøbsordre i den valgte periode dvs. fra den valgte primo måned til og med den valgte skæringsmåned.
Bevægelse: Produktion Viser værdien af de varer som er kommet på lager via en produktionsordre i den valgte periode dvs. fra den valgte primo måned til og med den valgte skæringsmåned.
= Indgående, Total Opsummerer værdien som er blevet tilført lageret pga. indkøb og produktion. Dette er værdien af lagertilgang.
Bevægelse: Tabt el. kasseret Værdien af varer der i forbindelse med lagerjusteringer er markeret som tabt. Dette kunne være fødevarer som er blevet for gamle eller andre årsager har været nødt til at blive kasseret.
Bevægelse: Lageroptælling Uforklarligt svind der først opdages i forbindelse med lageroptælling.
Bevægelse: Analyse Værdien af varer der i forbindelse med lagerjusteringer er registreret som udtaget til analyse.
Bevægelse: Produktudvikling Værdien af varer der i forbindelse med lagerjusteringer er registreret som udtaget til produktudvikling.
Bevægelse: Events, webshop, butikssalg e.l. Værdien af varer der i forbindelse med lagerjusteringer er registreret som udtaget til salg/forbrug andet steds. Det kan f.eks. være vareprøver.
Bevægelse: Salg Vareforbrug som følge af at en vare er blevet solgt.
= Udgående, Total Opsummerer værdien som er fjernet fra lageret pga. tab/kassation, lageroptælling, analyse, produktudvikling og salg. Dette er værdien af lagerafgang.
Totaler (den sorte linje) Værdien er den totale værdi som er på lager beregnet som Primo + Indgående - Udgående.

 

Pr. vareart (Tilnærmet)

Kolonnenavn Forklaring
Varenr. Den enkelte varearts unikke varenummer.
Globalt navn Dette er vareartens navn.
Måleenhed Dette er vareartens primære måleenhed.
På vej fra leverandør: Antal Dette er antal måleenheder, der er på vej fra leverandør. Antallet bliver hentet fra bekræftede indkøbsordrer, der endnu ikke er modtaget.
På vej fra leverandør: Værdisætning Dette er værdien af de bekræftede måleenheder, der er på vej fra leverandøren.
Fysisk på lager: Antal Dette er antal måleenheder fysisk på lager.
Fysisk på lager: Værdisætning Dette er den samlede værdi af antal måleenheder fysisk på lager.
Under produktion/flytning: Antal Dette er antal måleenheder på bekræftede produktionsordrer og lagerordrer, der endnu ikke er modtaget.
Under produktion/flytning: Værdisætning Dette er den samlede værdi for antal måleenheder på bekræftede produktionsordrer og lagerordrer, der endnu ikke er modtaget.
På vej til kunde: Antal Dette er antal måleenheder, der er på vej til kunder.
På vej til kunde: Værdisætning Dette er den samlede værdi af antal enheder på vej til kunder.
Totaler: Antal Dette er det totale antal måleenheder, der inkluderes i lagerværdien for den specifikke vareart.
Totaler: Værdisætning Dette er den samlede værdi af det totale antal måleenheder af den specifikke vareart.
Totaler: Pr. enhed Dette er den gennemsnitlige enhedsværdi.

 

Pr. vareparti (Tilnærmet)

Kolonnenavn Forklaring
Varenr. Den enkelte varearts unikke varenummer.
Globalt navn Dette er vareartens navn.
Vareparti: Lot-nummer Varepartinr./lot-nr.
Vareparti: Lager Dette er varepartiets lagerlokation. Det er desuden muligt at vælge en partners lagerlokation ved at bruge filteret Hos partner i venstre side.
Vareparti: Fase Dette viser i hvilken fase varepartiet er. Altså, om det er På vej fra leverandør, Under produktion/flytning, Fysisk på lager, m.v.
Vareparti: Måleenhed Dette er den primære måleenhed for varearten.
Totaler: Antal Dette er det totale antal enheder, der inkluderes i værdien for det specifikke vareparti.
Totaler: Værdisætning Dette er værdien af det specifikke vareparti.
Totaler: Pr. enhed Dette er værdien af én måleenhed.

 

Periodisering

Viser lagerværdien fordelt på de forskellige faser, et vareparti kan befinde sig i: På vej fra leverandør, på lager, solgt, tabt eller kasseret.

Denne oversigt viser tal for ultimo indeværende måned, hvis en periode ikke er valgt. Du kan se en beskrivelse af periodisering længere nede i denne vejledning.

Bemærkning: værdien som vises på dette faneblad er enten den Forventede værdi eller den Faktiske. Brug filteret i venstre side ved navn Vis kostpriser til at vælge at få vist enten Forventede eller Faktiske. NB! Faktisk kostprisberegning er en udvidelse, som kan slås til for abonnementet Handel eller Produktion.

Kolonnenavn Forklaring
Måned Dette er lagerværdien pr. måned. Månederne som vises i oversigten er de måneder, som er i perioden mellem den valgte Primo måned og Skæringsmåned.

f.eks. hvis du vælger primo måned 2020-01 og skæringsmåned 2020-05 vil du få vist værdien for januar, februar, marts, april og maj.
Indgående: På vej fra leverandør Viser lagerværdien for de varepartier, du har købt, men som endnu ikke er kommet ind på dit lager.

Hvis du eksempelvis har valgt primo oktober og skæringsmåned oktober, vil værdien af varer på indkøbsordrer med en leveringsdato i oktober og en tilgængelighedsdato i november vises her.
Indgående: På lager Dette er værdien af det, som er kommet på lager via indkøbsordrer og produktionsordrer i den valgte periode mellem primo og skæringsmåneden.

Den værdi som vil stå her for producerede varer er værdien for værdiforøgelsen dvs. fragt, produktions- og lønomkostninger. Der vil ikke stå værdien for råvarerne som er blevet anvendt til produktionen, da værdien for disse allerede er registreret da råvarerne kom på lager med en indkøbsordre.
Indgående: Total Denne opsummerer værdien fra kolonnerne På vej fra leverandør og På lager.
Udgående: Solgt Dette er værdien (kostprisen) af de varer som har forladt lageret via en salgsordre inden for den valgte periode.
Udgående: Tabt eller kasseret, lageroptælling Dette er værdien af de varer som er blevet registreret som tabt eller kasseret i en lagerjustering. Det er også uforklarlig svind i antallet af varer, hvor dette er blevet opdaget og registreret i forbindelse med en lageroptælling.
Udgående: øvrige Dette er værdien af de varer, som har forladt lageret af øvrige årsager eksempelvis varer som er udtaget til produktudvikling eller analyse. Værdien for kolonnen øvrige dækker over lagerjusteringer, udover lagerjusteringer med justeringsårsag Tabt el. kasseret og Lageroptælling.
Udgående: Total Denne opsummerer værdien fra kolonnerne Solgt, Tabt eller kasseret, lageroptælling og øvrige.
Totaler: Perioden bevægelser Denne beregner totalen for periodens bevægelser med udgangspunkt i Indgående: Total - Udgående: Total.
Totaler: Primo Dette er den samlede lagerværdi i begyndelsen af den valgte periode.
Totaler: Ultimo Dette er den samlede lagerværdi i slutningen af den valgte periode.

 

Indgående

Viser indgående bevægelser der har medført en lagertilgang og dermed tilført lageret værdi.

Filteret Bevægelsestype er kun relevant for dette faneblad og fanebladet Udgående. Her kan du begrænse visningen til en bestemt ordre eller justering.

Kolonnenavn Forklaring
Vareparti: Lot-nummer Dette er varepartiet som er ført på lager og som tilfører lageret værdi. Kostprisen er knyttet til varepartiet.
ÅM (År, Måned) Dette er årstallet og måneden for hvornår varepartiet er kommet på lager.

f.eks. hvis der står 202011 er det år 2020 og 11. måned dvs. november 2020.
Ordre: Type Dette er typen af ordre som varepartiet er ført på lager med.
Ordre: Partner Dette er partneren som er angivet i den indgående ordres ordrehoved.
Ordre: Nr. Dette er nummeret på den indgående ordre.
Ordre: Leveringsdato Dette er ordrens leveringsdato som er angivet i ordrehovedet
Enheder: Måleenhed Dette er måleenheden som er valgt for varearten.
Enheder: Antal Dette er antallet af måleenheder som er ført på lager.

f.eks. måleenheden kolli og antallet 250, således er det 250 kolli.
Forventet / ændring i værdi: Pr. måleenhed Dette er den forventede kostpris pr. måleenhed f.eks. pr. kg som har ændret lagerværdien, eftersom varepartiet er kommet på lager.
Forventet / ændring i værdi: Total Dette er den samlede forventede kostpris som har ændret lagerværdien ved at tilføre værdi, eftersom varepartiet er kommet på lager.
Faktisk / ændring i værdi: Pr. måleenhed Dette er den faktiske kostpris pr. måleenhed f.eks. pr. kg som har ændret lagerværdien, eftersom varepartiet er kommet på lager.
Faktisk / ændring i værdi: Total Dette er den samlede faktiske kostpris som har ændret lagerværdien ved at tilføre værdi, eftersom varepartiet er kommet på lager.

 

Udgående

Viser udgående bevægelser der har medført en lagerafgang og dermed fjernet værdi fra lageret.

Når en råvare forbruges i produktion, videregives værdien til færdigvaren som produceres. Værdien trækkes derved først ud af lageret, når færdigvaren forlader lageret via en salgsordre eller en justering.

Filteret Bevægelsestype er kun relevant for dette faneblad og fanebladet Indgående. Her kan du begrænse visningen til en bestemt ordre eller justering.

Kolonnenavn Forklaring
Vareparti: Lot-nummer Dette er varepartiet som er forlader lageret og som trækker værdi ud af lageret. Kostprisen er knyttet til varepartiet.
ÅM (År, Måned) Dette er årstallet og måneden for hvornår varepartiet er ført ud af lageret.

f.eks. hvis der står 202011 er det år 2020 og 11. måned dvs. november 2020.
Ordre: Type Dette er typen af ordre eller justering som har ført varepartiet ud af lageret.
Ordre: Partner Dette er partneren som er angivet i den udgående ordres ordrehoved.
Ordre: Nr. Dette er nummeret på den udgående ordre.
Ordre: Leveringsdato Dette er ordrens leveringsdato som er angivet i ordrehovedet eller datoen justeringen har fundet sted.
Enheder: Måleenhed Dette er måleenheden som er valgt for varearten.
Enheder: Antal Dette er antallet af måleenheder som er ført ud af lageret.

f.eks. måleenheden kolli og antallet 250, således er det 250 kolli.
Forventet / ændring i værdi: Pr. måleenhed Dette er den forventede kostpris pr. måleenhed f.eks. pr. kolli som har ændret lagerværdien, eftersom varepartiet har forladt lageret.
Forventet / ændring i værdi: Total Dette er den samlede forventede kostpris som har ændret lagerværdien ved at fjerne værdi, eftersom varepartiet har forladt lageret.
Faktisk / ændring i værdi: Pr. måleenhed Dette er den faktiske kostpris pr. måleenhed f.eks. pr. kolli som har ændret lagerværdien, eftersom varepartiet har forladt lageret.
Faktisk / ændring i værdi: Total Dette er den samlede faktiske kostpris som har ændret lagerværdien ved at fjerne værdi, eftersom varepartiet har forladt lageret.

 

Overførsel til regnskabsprogram

I forbindelse med at en bogføringskladde bliver sendt til dit regnskabsprogram, er det muligt at bede overførslen om at medtage lagerjusteringsposter.

Du overfører lagerjusteringsposterne ved at vælge begyndelsesmåneden i Inkludér lagerjusteringsposter fra primo. NB: Der vil aldrig blive bogført i perioden før den valgte primo måned! Overførslen vil kontrollere de aktuelle bevægelser i de enkelte måneder fra og med den valgte primomåned. Afvigelser vil blive udlignet, således at bevægelserne i de enkelte måneder stemmer med de aktuelle tal. Disse poster vil blive modposteret på balancekontoen for varelageret.

Efter alle månederne er blevet afstemt med aktuelle bevægelsestal, vil systemet kontrollere slutbalancen på lagerkontoen i balancen. Afviger denne fra slutbalancen i tracezilla, vil der blive oprettet en justeringspost, der bliver bogført i begyndelsen af den valgte primo måned. Hvis en del af afvigelsen skyldes bevægelser, der ligger uden for det aktuelle regnskabsår eller fra før tracezilla blev taget i brug, vil disse blive efterreguleret på kontoen for periodeafgrænsninger.

Du kan anmode om genberegning af lagerværdien inden du sender en bogføringskladde inklusive lagerjusteringsposter over til e-conomic. Genberegningen kan tage nogle minutter. Imens genberegningen finder sted, vil knappen blive grålig og de to pile som danner en cirkel vil dreje rundt. Når genberegningen er færdig vil pilene stoppe op og der vil være et tidsstempel.

Periodisering af bevægelser

Der kan medtages lagerjusteringsposter frem til den senest afsluttede måned. I udgangspunktet vil lagertilgangen blive bogført i de perioder hvor udgiften er bogført. Værdien er lagertilgangen vil aldrig blive talt med som lagerafgang, før lagertilgangen har fundet sted. Såfremt et købsbilag først modtages efter en lagerafgang har fundet sted, vil denne lagerafgang først blive bogført i den periode hvor udgiften er blevet bogført.

Indhold