Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Input-output regnskab

Rapporten Input-output-regnskab er et balanceregnskab der opsummerer hvilke varepartier med et givet certifikat, der er gået ind og ud af produktion og lager, og som viser balancen mellem hvad der er gået ind og ud.

Rapporten kan bruges, når der skal aflægges økologiregnskab eller ved en hvilken som helst anden certificeringsordning, hvor der er krav om fremvisning af balanceregnskab. Rapporten er opbygget i henhold til Fødevarestyrelsens krav til økologiregnskabet.

Dine lagerjusteringer og årsagerne til disse vil fremgår af input-output rapportens faner Råvarebalance, Færdigvarebalance og Input-output.

Sådan finder du rapporten

  1. Klik Lager i topmenuen.
  2. Vælg rapporten Input-output-regnskab i sektionen Rapporter dropdown-menuen.
  3. Vælg certificeringsorgan ved at skrive en del af navnet i feltet Certificeringsorgan.
  4. Vælg som minimum en fra-dato. Hvis der ikke vælges en til-dato, løber perioden til dags dato, når der klikkes på Anvend.
  5. Klik Anvend for at aktivere filtrene og generere rapporten.
  6. Ved at bruge knapperne til højre over tabellen, kan rapporten vises i printervenligt format eller eksporteres til Excel.
  7. Knappen XLSX eksporterer den viste tabel til Excel. Knappen XLSX Alle eksporterer alle faner i rapporten til Excel.

Faner, rækker og kolonner i rapporten

I de kommende afsnit kan du læse om hvordan de enkelte faner, rækker og kolonner i rapporten skal læses.

Råvarebalance

Denne tabel viser de forskellige varearter inden for den valgte certificeringsordning, som du har markeret som værende råvare under varearten. Under vareart-navnet i tabellen (til højre), er det angivet hvilken måleenhed, tallene er opgjort i.

Rækkerne i tabellen viser følgende:

Rækkenavn Forklaring
Primo, optalt Dette er din lagerstatus som den var ved begyndelsen af den valgte periode.
+ Købt, modtaget Dette er, hvad du har købt i den valgte periode, og som dermed er blevet tilført dit lager.
+ Produceret, modtaget Dette er, hvad du har produceret (ud af råvarer) i den valgte periode, og som dermed er blevet tilført dit lager.
- Ultimo, optalt Dette er din lagerstatus ved slutningen af den valgte periode. Hvis du ikke har valgt en slutdato, løber perioden til dags dato.
= Beregnet forbrug i perioden Dette er summen af hvad du havde på lager ved begyndelsen af perioden, og hvad du har købt og produceret i perioden, fratrukket det, du havde på lager ved udgangen af perioden.
- Solgt, leveret Dette er hvad du har solgt i perioden og som har forladt lageret.
- Forbrug i produktionen, certificeret Dette er hvad du i perioden har brugt i produktionen til certificeret produktion.
- Forbrug i produktionen, ikke-certificeret Dette er hvad du i perioden evt. har brugt af certificerede produkter i ikke-certificeret produktion.
- Brugt til events, webshop, butikssalg e.l. Mængden af råvarer som er forbrugt til diverse arrangementer, butikssalg og lignende via lagerjustering, opgjort i den valgte enhed for varearten.
- Udtaget til analyse Mængden af råvarer som er udtaget til analyse via lagerjustering, opgjort i den valgte enhed for varearten.
- Udtaget til produktudvikling Mængden af råvarer som er udtaget til produktudvikling via lagerjustering, opgjort i den valgte enhed for varearten.
- Tab, kassation Dette er hvad du har registreret som værende gået tabt eller kasseret i perioden.
= Difference Dette er differencen mellem det beregnede (forventede) forbrug og det faktiske forbrug. Denne difference skal helst være nul. Hvis differencen er positiv eller negativ, er det udtryk for at der er noget der ikke er redegjort for. Det vil typisk være svind, der ikke er taget højde for.
Difference, procent Dette er differencen i procent.

RV: Lagerbevægelser

Denne tabel viser lagerbevægelser for råvarer (RV).

Rækkerne i tabellen er underopdelt i de enkelte varearter, der er inden for den valgte certificeringsordning, som du har markeret som værende råvare under varearten.

Rækkerne i tabellen viser følgende for hver vareart:

Rækkenavn Forklaring
Ultimo lager ifølge registreringer Dette er din lagerstatus som det var registreret i systemet ved udgangen af sidste periode.
Ingen justeringer i forbindelse med lageroptælling I denne række vises de justeringer du har foretaget som følge af din lageroptælling ved udgangen af sidste periode.

Såfremt der ingen justeringen har været ved optællingen vises teksten “Ingen justeringer i forbindelse med lageroptælling”. har der derimod været en justering vil der i denne række stå det / de lots, der er blevet justeret.
= Lager primo Dette er din nye lagerstatus som er udgangspunkt for den valgte periode.
Varepartier De efterfølgende rækker viser status for de enkelte varepartier under varearten.
= Ultimo lager ifølge registreringer Dette er den beregnede lagerstatus i slutningen af den valgte periode.
Ingen justering i forbindelse med lageroptælling I denne række vises de justeringer du har foretaget som følge af din lageroptælling ved afslutningen af den valgte periode.

Såfremt der ingen justeringen har været ved optællingen vises teksten “Ingen justeringer i forbindelse med lageroptælling”. har der derimod været en justering vil der i denne række stå det / de lots, der er blevet justeret.
Varepartier totaler Her vises lagerbeholdningen for varearten for den sidste dato i den valgte periode.

Kolonnerne i tabellen viser følgende:

Kolonnenavn Forklaring
Vareparti De varepartier der er på lager under den enkelte vareart.
Bevægelsesdato Den dato varepartiet er gået ind eller ud af lageret.
Ordre Den ordre som har flyttet varepartiet ind eller ud af lageret eller lagerjustering.
Certifikater Her vises evt. certifikater, du har knyttet til det enkelte vareparti.
Enheder Viser hvilke enheder (kasseenhed og måleenhed), du har angivet at den enkelte vareart eller vareparti skal opgøres i.
Antal, kasseenhed Angiver den mængde der er flyttet ind eller ud af lageret opgjort i kasseenhed.
Antal, Måleenhed Angiver den mængde der er flyttet ind eller ud af lageret opgjort i måleenheder.
Saldo Angiver hvor meget der er på lager efter at varepartiet er flyttet ind eller ud af lageret.

Færdigvarebalance

Denne tabel viser de forskellige varearter inden for den valgte certificeringsordning, som du har markeret som værende færdigvare under varearten. Under vareart-navnet i tabellen (til højre) er det angivet hvilken måleenhed, tallene er opgjort i.

Rækkerne i tabellen viser følgende:

Rækkenavn Forklaring
Primo, optalt Dette er din lagerstatus som den var ved begyndelsen af den valgte periode.
+ Købt, modtaget Dette er, hvad du har købt i den valgte periode, og som dermed er blevet tilført dit lager.
+ Produceret, modtaget Dette er, hvad du har produceret (af råvarer) i den valgte periode, og som dermed er blevet tilført dit lager.
- Ultimo, optalt Dette er din lagerstatus ved slutningen af den valgte periode. Hvis du ikke har valgt en slutdato, løber perioden til dags dato.
= Beregnet salg Dette er summen af hvad du havde på lager ved begyndelsen af perioden, og hvad du har købt og produceret i perioden, fratrukket det, du havde på lager ved udgangen af perioden.
- Solgt, leveret Dette er hvad du har solgt i perioden og som har forladt lageret.
- Forbrug i produktionen, certificeret Dette er hvad du i perioden har brugt i produktionen til certificeret produktion.
- Forbrug i produktionen, ikke-certificeret Dette er hvad du i perioden evt. har brugt af certificerede produkter i ikke-certificeret produktion.
- Brugt til events, webshop, butikssalg e.l. Mængden af færdigvarer som er forbrugt til diverse arrangementer, butikssalg og lignende via lagerjustering, opgjort i den valgte enhed for varearten.
- Udtaget til analyse Mængden af færdigvarer som er udtaget til analyse via lagerjustering, opgjort i den valgte enhed for varearten.
- Udtaget til produktudvikling Mængden af færdigvarer som er udtaget til produktudvikling via lagerjustering, opgjort i den valgte enhed for varearten.
- Tab, kassation Dette er hvad du har registreret som værende gået tabt eller kasseret i perioden.
= Difference Dette er differencen mellem det beregnede (forventede) forbrug og det faktiske forbrug. Denne difference skal helst være nul. Hvis differencen er positiv eller negativ, er det udtryk for at der er noget der ikke er redegjort for. Det vil typisk være svind, der ikke er taget højde for.
Difference, procent Dette er differencen opgjort i procent.

FV: Lagerbevægelser

Denne tabel viser lagerbevægelser for færdigvarer (FV).

Rækkerne i tabellen er underopdelt i de enkelte varearter, der er inden for den valgte certificeringsordning, som du har markeret som værende færdigvare under varearten.

Rækkerne i tabellen viser følgende for hver vareart:

Rækkenavn Forklaring
Ultimo lager ifølge registreringer Dette er din lagerstatus som det var registreret i systemet ved udgangen af sidste periode.
Ingen justeringer i forbindelse med lageroptælling I denne række vises de justeringer du har foretaget som følge af din lageroptælling ved udgangen af sidste periode.

Såfremt der ingen justeringen har været ved optællingen vises teksten “Ingen justeringer i forbindelse med lageroptælling”. har der derimod været en justering vil der i denne række stå det / de lots, der er blevet justeret.
= Lager primo Dette er din nye lagerstatus som er udgangspunkt for den valgte periode.
Varepartier De efterfølgende rækker viser status for de enkelte varepartier under varearten.
= Ultimo lager ifølge registreringer Dette er den beregnede lagerstatus i slutningen af den valgte periode.
Ingen justering i forbindelse med lageroptælling I denne række vises de justeringer du har foretaget som følge af din lageroptælling ved afslutningen af den valgte periode.

Såfremt der ingen justeringen har været ved optællingen vises teksten “Ingen justeringer i forbindelse med lageroptælling”. har der derimod været en justering vil der i denne række stå det / de lots, der er blevet justeret.
Varepartier totaler Her vises lagerbeholdningen for varearten for den sidste dato i den valgte periode.

Kolonnerne i tabellen viser følgende:

Kolonnenavn Forklaring
Vareparti De varepartier der er på lager under den enkelte vareart.
Bevægelsesdato Den dato varepartiet er gået ind eller ud af lageret.
Ordre Den ordre som har flyttet varepartiet ind eller ud af lageret.
Certifikater Her vises evt. certifikater, du har knyttet til det enkelte vareparti.
Enheder Viser hvilke enheder (kasseenhed og måleenhed), du har angivet at den enkelte vareart skal opgøres i.
Antal, kasseenhed Angiver den mængde der er flyttet ind eller ud af lageret opgjort i kasseenheder.
Antal, Måleenhed Angiver den mængde der er flyttet ind eller ud af lageret opgjort i måleenheder.
Saldo Angiver hvor meget der er på lager efter at varepartiet er flyttet ind eller ud af lageret.

Opskrifter

Denne tabel viser så at sige sammenhængen mellem råvarer og færdigvarer.

Rækkerne i tabellen viser de enkelte opskrifter der er brugt ved produktion af færdigvarer inden for den valgte certificeringsordning.

Kolonnerne i tabellen viser følgende:

Kolonnenavn Forklaring
Opskrift Dette er referencenummeret og navnet på opskriften.
Beskrivelse Dette er beskrivelsen tilknyttet opskriften.
Faktisk produktion Viser den opsummerede faktiske mængde færdigvare der er produceret, hvor opskriften har været tilknyttet.
Forventet andel af færdigvarer (%) Den forventede andel råvaren udgør af færdigvaren i procent ifølge opskriften. Du kan se flere råvarer ved at klikke på pilene ved siden af varepartierne.
Forventede mængder brugt i produktion Den forventede mængde af råvaren forbrugt i produktionen ifølge opskriften. Du kan se flere råvarer ved at klikke på pilene ved siden af varepartierne.

Input og Output

Denne tabel viser den mængde af råvarer der har været tilgængelige for produktion, den mængde af råvarer der ifølge opskriften forventes forbrugt og den faktiske mængde af forbrugte råvarer.

Rækkerne i tabellen viser følgende:

Rækkenavn Forklaring
Primo, optalt Dette er din lagerstatus som den var ved begyndelsen af den valgte periode.
+ Købt, modtaget Dette er, hvad du har købt i den valgte periode, og som dermed er blevet tilført dit lager.
+ Produceret, modtaget Dette er, hvad du har produceret (af råvarer) i den valgte periode, og som dermed er blevet tilført dit lager.
- Solgt, leveret Dette er hvad du har solgt i perioden og som har forladt lageret.
- Forbrug i produktionen, ikke-certificeret Dette er hvad du i perioden evt. har brugt af certificerede produkter i ikke-certificeret produktion.
- Brugt til events, webshop, butikssalg e.l. De mængder råvare, som er forbrugt til diverse arrangementer, butikssalg og lignende via lagerjustering, opgjort i den valgte enhed for varearten.
- Udtaget til analyse De mængder råvare som er udtaget til analyse via lagerjustering, opgjort i den valgte enhed for varearten.
- Udtaget til produktudvikling De mængder råvare som er udtaget til produktudvikling via lagerjustering, opgjort i den valgte enhed for varearten.
- Tab, kassation Dette er hvad du har registreret som værende gået tabt eller kasseret i perioden.
- Ultimo, optalt Dette er din lagerstatus ved slutningen af den valgte periode. Hvis du ikke har valgt en slutdato, løber perioden til dags dato.
= Tilgængelig for egen produktion Dette er summen af hvad du rent faktisk har forbrugt i perioden.
- Estimeret forbrug pba. opskrifter Det forventede forbrug af råvarer baseret på mængderne angivet i opskriften.
= Difference Dette er differencen mellem det beregnede (forventede) forbrug og det faktiske forbrug. Denne difference skal helst være nul. Hvis differencen er positiv eller negativ, er det udtryk for at der er noget der ikke er redegjort for. Det vil typisk være svind, der ikke er taget højde for.
Difference, procent Dette er differencen opgjort i procent.

Indhold